CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
Đảng bộ xã Minh Tân chú trọng công tác xây dựng Đảng
07/10/2021 12:00:00

Với mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ xã Minh Tân đã đề ra các kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể trên các lĩnh vực của công tác xây dựng Đảng nhằm lãnh đạo nhân dân trong xã phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân

Đảng bộ xã Minh Tân có 252 đảng viên, sinh hoạt ở 10 chi bộ trực thuộc, trong đó 5 chi bộ thôn và 5 chi bộ cơ quan, trường học. Đảng bộ xã xác định, một trong những nhiệm vụ quan trọng là tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Ngoài triển khai kịp thời, đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp cho cán bộ, đảng viên để việc cụ thể hóa vào thực tế, Đảng bộ xã còn chỉ đạo các chi bộ trực thuộc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từng việc làm theo Bác phù hợp với nhiệm vụ cụ thể của cán bộ, đảng viên, qua đó mỗi cán bộ, đảng viên nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu trong phát triển kinh tế, xã hội tại cơ sở; luôn tự rèn luyện để nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc trong quá trình công tác.

 Ban chấp hành Đảng bộ xã Minh Tân, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngay sau Đại hội đảng bộ xã lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025, BCH Đảng bộ xã Minh Tân đã không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo chỉ đạo của Đảng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; đổi mới việc ban hành Nghị quyết và tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết của BCH Đảng bộ về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng đề ra hàng năm. Tăng cường kiểm tra đôn đốc việc tổ chức thực hiện nghị quyết. Từ đó xây dựng chương trình phát triển kinh tế - xã hội sát đúng với tình hình thực tế của địa phương để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Phân công trách nhiệm cụ thể cho từng đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ phụ trách các lĩnh vực, nhiệm vụ và phụ trách các chi bộ trực thuộc Đảng ủy; thường xuyên bám sát cơ sở, nắm bắt tình hình phản ánh kịp thời để có chủ trương biện pháp chỉ đạo sát đúng và tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc phát sinh.

Để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 – 2025, BCH Đảng bộ xã xây dựng và triển khai thực hiện 03 Đề án, 02 kế hoạch, trong đó chú trọng xây dựng Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, với những chỉ tiêu, nhiệm vụ và biện pháp cụ thể để tổ chức thực hiện. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách, phát huy trí tuệ của tập thể; trách nhiệm của cá nhân nhất là người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền, vai trò của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng và chi uỷ chi bộ trong việc tổ chức điều hành thực hiện Nghị quyết. Thực hiện đẩy mạnh công tác chính trị tư tưởng, tăng cường lãnh đạo xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức đảm bảo sự thống nhất về ý chí và hành động.

Tăng cường đổi mới nâng cao chất lượng việc triển khai học tập, nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các Chỉ thị, Nghị quyết của BCH TW, Bộ chính trị. Tổ chức thực hiên nghiêm túc Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện nghị quyết TW4 (khoá XII) "Về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Chú trọng đổi mới hình thức tổ chức, phương pháp truyền đạt học tập nghị quyết, năm 2020 – 2021 Đảng ủy xây dựng kế hoạch tổ chức tốt các hội nghị học tập Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 và nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Nội dung truyền đạt nghị quyết được chuẩn bị bài bản, kỹ lưỡng, báo cáo viên trực tiếp truyền là Ban tuyên giáo cấp trên, Bí thư Đảng ủy, am hiểu sâu về nội dung Chỉ thị, Nghị quyết, qua đó tỷ lệ cán bộ đảng viên tham gia sinh hoạt, học tập được nâng lên, đạt trên 97%. Sau học tập, tỷ lệ cán bộ, đảng viên tiếp tục thảo luận, tham gia viết bài thu hoạch đạt 100%. Chất lượng đội ngũ làm công tác tư tưởng, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên được nâng lên. 100% đảng viên tại các chi bộ đã đăng ký việc học tập và làm theo Bác sát với thực tế, nhiệm vụ cụ thể, nên đã tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Công tác quản lý đảng viên và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ được quan tâm, 100% các chi bộ duy trì sinh hoạt hằng tháng với tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ đạt trên 80%; từ năm 2020 đến nay, đảng bộ xã đã kết nạp 06 đảng viên mới, đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy xã Minh Tân đã xây dựng chương trình kiểm tra giám sát toàn khóa và hằng năm, đến nay, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy đã tổ chức 14 cuộc kiểm tra giám sát đối với 100% các chi bộ đảng và đảng viên, trong đó tập trung kiểm tra, giám sát việc chấp hành các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công, trong đó chú trọng kiểm tra lĩnh vực trọng tâm như công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện phòng, chống dịch Covid-19; xem xét, xử lý kỷ luật đối với 03 đảng viên vi phạm. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, tạo lòng tin của nhân dân đối với Đảng.

Trong công tác tổ chức cán bộ đã có nhiều chuyển biến tích cực, thực hiện đúng quan điểm của Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ. BCH Đảng bộ xã đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tốt các bước quy trình nhân sự, giới thiệu nhân sự các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND nhiệm kỳ 2021 – 2026; lãnh đạo, chỉ đạo việc sắp xếp, bố trí nhân sự các chức danh của MTTQ, các tổ chức đoàn thể đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, quy trình, phân cấp quản lý cán bộ đúng quy định.

Nhằm tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa đảng và nhân dân, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của công tác dân vận, nắm bắt mọi tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để kịp thời đề ra giải pháp trong công tác vận động quần chúng của Đảng. Đảng ủy, Khối Dân vận định kỳ tổ chức các hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân trong xã. Năm 2020 – 2021, Đảng ủy, Khối Dân vận đã tổ chức 06 hội nghị tiếp xúc, đối thoại của Bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND xã với nhân dân trên địa bàn, với 39 cử tri tham gia phát biểu 112 ý kiến trên các lĩnh vực, trong đó 75% ý kiến của nhân dân được trả lời giải đáp trực tiếp tại hội nghị, số ý kiến còn lại tiếp thu và giải quyết, trả lời nhân dân 10 ngày sau hội nghị tiếp xúc. Qua đó đã đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã.

Trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền xã Minh Tân tiếp tục giữ vững tinh thần đoàn kết, thống nhất, đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; kinh tế - xã hội được phát triển; quốc phòng - an ninh được giữ vững. Niềm tin của nhân dân ngày càng được củng cố, nhân dân một lòng tin tưởng vào Đảng, vào chế độ xã hội chủ nghĩa.

Một số hình ảnh Trao tặng huy hiệu Đảng của Đảng bộ xã  
 
 
 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 881
Trước & đúng hạn: 881
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:28/06/2022 19:42:12)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ MINH TÂN - HUYỆN NAM SÁCH

Trưởng Ban Biên tập: Vương Văn Cự - Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Minh Tân

Địa chỉ: xã Minh Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220 3541 348

Email: 

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 28
Tất cả: 10,244